Roerende voorheffing

De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.

Een aangifte in de roerende voorheffing indienen

Raadpleeg de formulieren en documenten
 

Roerende voorheffing

 • Wat is roerende voorheffing?

  De inkomsten van kapitalen en roerende goederen (dividenden, intresten, royalty’s, auteursrechten …) en sommige diverse inkomsten van roerende aard, vormen een belastbaar inkomen in België.

  De roerende voorheffing die normaal gezien ingehouden wordt op die inkomsten is een voorafbetaling van de belastingen op die inkomsten. De roerende voorheffing wordt over het algemeen aan de bron afgehouden en moet spontaan worden gestort aan de FOD Financiën door diegenen die de belastbare inkomsten hebben toegekend of door bepaalde financiële tussenpersonen. De voorheffing is overigens in bepaalde gevallen verschuldigd door de genieter van de inkomsten.

  In de meeste gevallen is de roerende voorheffing ‘bevrijdend’. Dit betekent dat de belastingplichtige in zijn aangifte van personenbelasting niet langer het inkomen waar een roerende voorheffing werd op ingehouden moet aangeven. Als de roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing zijn onderworpen, moeten ze aangegeven worden in de aangifte van de personenbelasting.

 • Wat is het tarief van de roerende voorheffing?

  Sinds 1 januari 2017 bedraagt het basistarief van de roerende voorheffing 30 % van het inkomen. Afhankelijk van het type inkomsten zijn er verlaagde tarieven van toepassing.

  Meer info

 • Wie moet de roerende voorheffing aangeven en betalen?

  Als algemene regel geldt: de schuldenaar van de inkomsten

  Normaal gezien moet de schuldenaar van de roerende inkomsten de roerende voorheffing aangeven, inhouden en aan de Staat storten op het moment dat hij die inkomsten toekent of betaalt aan de genieter.

  Mogelijke schuldenaren zijn:

  • vennootschappen die dividenden op aandelen uitkeren
  • werkgevers die een werknemersparticipatie op de winst uitkeren
  • banken die interesten op een termijndeposito storten
  • ….

  De genieter van het inkomen ontvangt dus een netto bedrag, dat wil zeggen het bedrag van de inkomsten min de ingehouden roerende voorheffing.

  Voorbeeld

  Meneer Janssens, natuurlijk persoon en Belgisch rijksinwoner, bezit aandelen van een Belgische vennootschap. Die laatste kent hem een bruto dividend van 100 euro toe.

  Het tarief van de roerende voorheffing op dividenden bedraagt 30 %. De Belgische vennootschap houdt dus 30 euro (100 euro x 30 %) in ten gunste van de Staat en stort een netto dividend van 70 euro (100 euro – 30 euro) aan meneer Janssens.

  De Belgische vennootschap vult een aangifte 273A DIV in en stort de roerende voorheffing van 30 euro aan de Staat.
   

  In sommige gevallen: de genieter van de inkomsten

  Hierbij gaat het vooral om inkomsten die worden ontvangen door rechtspersonen, onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.

 • Wanneer moet ik de roerende voorheffing aangeven en betalen?

  U moet de roerende voorheffing aangeven en betalen binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. Respecteer die datum, zo vermijdt u nalatigheidsinteresten en sancties (belastingverhogingen en/of boeten).

  Wacht dus niet tot de laatste dag om uw aangifte in te dienen of uw betaling uit te voeren.

 • Hoe moet ik de roerende voorheffing aangeven?

  Online, via MyMinfin: gemakkelijk, veilig en snel

  Nadat u zich heeft ingelogd op MyMinfin kunt u in enkele stappen uw aangifte eenvoudig indienen.

  Een aangifte in de roerende voorheffing indienen

  Uw voordelen:

  • onlinehulp en automatische berekening van het verschuldigde bedrag
  • onmiddellijk beschikbare betalingsinformatie
  • raadpleging van de ingediende aangiften

  Meer informatie over het inloggen en de indiening van de aangifte.

  MyMinfin vervangt de vroegere toepassing Rv-on-web voor het indienen van aangiften.
   

  Op papier

  Druk het aangifteformulier af, vul het in en onderteken het. Stuur het vervolgens per post (samen met de nodige bijlagen) naar uw bevoegde kantoor.

  U kunt ook papieren formulieren aanvragen bij uw bevoegde kantoor.

  Raadpleeg  de aangifte- en betalingsmodaliteiten (PDF, 132.06 KB) voor meer informatie.

 • Hoe moet ik de roerende voorheffing betalen?

  Gebruik het unieke rekeningnummer :

  BE79 6792 0022 1033
  PCHQ BE BB
  Inningscentrum, sectie Roerende Voorheffing
  Koning Albert II-laan 33, bus 42
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is uitsluitend voorbehouden aan betalingen van de roerende voorheffing. Betaal hierop géén andere belastingen!

  Mocht u problemen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail: CPIC.PRMRV@minfin.fed.be of telefonisch op 02 576 31 80.
   

  U hebt uw aangifte online ingediend

  De gestructureerde mededeling wordt rechtstreeks vermeld in MyMinfin zodra uw aangifte wordt verstuurd (meer info).
   

  U hebt de aangifte op papier ingediend

  In dit geval beschikt u niet over een gestructureerde mededeling. Om de verwerking van de betaling vlot te laten verlopen, vermeldt u onder de rubriek 'mededeling' van de overschrijving uitsluitend:

  • het ondernemingsnummer of btw-nummer als de RV-aangifte betrekking had op een vennootschap of rechtspersoon.
  • het nationaal nummer als de roerende voorheffing moet betaald worden door een particulier

  Let op:

  • voeg bij de melding van het ondernemingsnummer/nationaal nummer géén tussenpunten toe
  • voeg aan het nummer geen andere vermeldingen toe. Al die bijkomende vermeldingen bemoeilijken de verwerking van uw betaling.
    

  Groepeer nooit de betalingen

  Deze gestructureerde mededeling is voor elke aangifte uniek. Gebruik ze niet voor de betaling van andere aangiften.

  Groepeer de betaling van meerdere aangiften niet. Bij een gegroepeerde betaling vervalt immers de overeenstemming met het per aangifte aangegeven bedrag, wat de verwerking ervan bemoeilijkt.

  U kunt de gestructureerde mededeling dus ook niet gebruiken om uw financiële instelling een permanente opdracht te geven. Als u voor dat probleem een oplossing wenst, neem dan per e-mail contact op met het Inningscentrum, sectie roerende voorheffing: CPIC.PRMRV@minfin.fed.be.

 • Wat als ik mijn aangifte in de roerende voorheffing niet tijdig betaal?

  U moet de roerende voorheffing spontaan aangeven en betalen binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.

  Als de roerende voorheffing niet binnen deze termijn op rekening van het inningscentrum wordt gestort, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met nalatigheidsinteresten. U riskeert ook sancties (belastingverhogingen en/of boeten).

  Deze interest wordt per kalendermaand berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  De jaarlijkse rentevoet bedraagt momenteel 4 %.

  Er is geen interest verschuldigd wanneer die minder dan 5 euro per maand bedraagt.

  • Als u nalaat te betalen, krijgt u een laatste herinnering met verzoek om het verschuldigde bedrag, verhoogd met de eventuele nalatigheidsinteresten, onmiddellijk op rekening van het Inningscentrum te storten. Vergeet niet de gestructureerde mededeling te vermelden bij uw betaling.
  • Als u ook dan niet betaalt, zal de invordering van uw belasting worden toevertrouwd aan het bevoegde ontvangkantoor. Dat zal het verschuldigde bedrag invorderen met alle middelen die wettelijk ter beschikking staan. De kosten van deze procedures worden bij het verschuldigde bedrag gevoegd.

  Let wel:

  • Respecteer de termijn voor betaling van uw roerende voorheffing. U vermijdt hierdoor de aanrekening van eventuele nalatigheidsinteresten, de toezending van een aanmaning en de aanrekening van kosten die met een gedwongen invordering kunnen gepaard gaan.
  • De betaling is slechts effectief wanneer het verschuldigde bedrag op rekening van het Inningscentrum gestort is. Wacht dus niet tot de laatste dag om uw betaling uit te voeren. Het kan enkele dagen duren voor uw financiële instelling uw betaling verwerkt waardoor de betaling mogelijks laattijdig wordt uitgevoerd.
 • Hoe kan ik een terugbetaling van de roerende voorheffing aanvragen als niet-inwoner?