Bezwaarschrift – aanslagbiljet

Bezwaarschrift - aanslagbiljet

 • Hoe kan ik de lijst van mijn onroerende goederen die onderworpen zijn aan de onroerende voorheffing raadplegen?

  U kan uw onroerende goederen raadplegen in MyMinfin (« Mijn vermogen » > « Kadastrale gegevens »). De toestand op 1 januari is in aanmerking genomen voor de berekening van de onroerende voorheffing.

 • Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen voor de onroerende voorheffing?

  Onmiddellijk: via MyMinfin

  • Ga naar MyMinfin en identificeer u (via itsme® of met uw identiteitskaart).
  • U vindt uw aanslagbiljet bij ‘Mijn documenten’. U kan het downloaden en afdrukken.

  Binnen twee weken: per telefoon

  • Bel naar uw centrum P. Houd uw identiteitskaart klaar voor u belt.
  • U kan slechts 1 kopie vragen.
  • U ontvangt uw aanslagbiljet per post.

  Meer dan één exemplaar nodig?

  • Maak een kopie van uw aanslagbiljet.
  • U kan deze kopie naar instellingen sturen die naar uw aanslagbiljet vragen.

  Geen kopie op kantoor

  • We geven geen kopie van uw aanslagbiljet in onze kantoren.

 • Hoe kan ik betalingsfaciliteiten aanvragen?

  Vraag dit liefst via MyMinfin:

  • Ga naar MyMinfin en identificeer u (via itsme® of met uw identiteitskaart)
  • In de rubriek « Mijn betalingen en terugbetalingen », klikt u op « Een afbetalingsplan vragen voor één of meerdere schulden ».

  U kan ook een mail of een brief versturen naar het « team Invordering »  (zie de gegevens op de keerzijde van uw aanslagbiljet).

 • Ik ga niet akkoord met mijn onroerende voorheffing. Wat kan ik doen?

  U kan een bezwaarschrift indienen bij de bevoegde dienst.

  Het betreft… Een bezwaar indienen…
  • Een vermindering  (voor bescheiden woning, voor kinderen ten laste, voor groot-oorlogsverminkten of voor gehandicapte personen)
  • Per mail of per post bij het « team onroerende voorheffing » (zie de gegevens op de keerzijde van uw aanslagbiljet)
  • Improductiviteit of niet-ingebruikneming van het onroerend goed
  • Per mail of per post bij het team onroerende voorheffing » (zie de gegevens op de keerzijde van uw aanslagbiljet)
  • Andere betwistingen (bijvoorbeeld het bedrag van uw kadastrale inkomen, het type rechten op het goed [verhuur, vruchtgebruik, …] …)
  • Bij voorkeur via MyMinfin (« Mijn fiscaliteit » > « Geschillen »)
  • Per mail of per post bij de « KMO centrum » (zie de gegevens op de keerzijde van uw aanslagbiljet)
 • Wat moet ik in mijn bezwaarschrift (mail of brief) vermelden?

  Vermeld in uw mail of in uw brief:

  • de aard van de betwiste belasting: onroerende voorheffing
  • het betwiste kohierartikel (u vindt dit nummer terug op uw aanslagbiljet)
  • de gegevens van de persoon die de onroerende voorheffing dient te betalen (hetzij uzelf, hetzij een andere persoon, bv. uw verhuurder)
  • het onderwerp van uw betwisting
  • een motivering van uw betwisting: dat betekent dat u de feitelijke en juridische argumenten moet aangeven die uw betwisting staven (een uitvoerige verantwoording van de betwisting)
  • indien het bezwaarschrift wordt ingediend door een mandataris, dient er een volmacht te worden toegevoegd, die deze persoon machtigt om namens u op te treden
  • Indien u een brief verstuurt, vergeet deze dan niet te dagtekenen en te ondertekenen.
 • Tot wanneer mag ik een bezwaarschrift indienen?

  U kan een bezwaarschrift indienen binnen de termijn van 6 maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

  Voorbeeld: de datum van verzending op uw aanslagbiljet is donderdag 30 augustus 2019. U mag een bezwaarschrift indienen tot en met 3 maart 2020.

  Uw betwisting betreft een vermindering (bescheiden woning, gezinslasten, gehandicapte persoon, …) of de improductiviteit of niet-ingebruikneming van het onroerend goed maar de bezwaartermijn is verstreken? U kan dan nog een “vraag om ambtshalve ontheffing” indienen binnen de 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd.

  Voorbeeld: Uw aanslagbiljet voor 2019 vermeldt niet de vermindering voor gezinslasten waarop u denkt recht te hebben. U kan tot 31 december 2023 een « vraag om ambtshalve ontheffing » indienen.

  Dien uw “vraag om ambtshalve ontheffing” in zoals een normaal bezwaarschrift (zie vragen 4 en 5).