Verplichtingen (inkomsten vanaf 01.01.2018)

Elk jaar moeten de vzw’s waarbinnen de erkende platformen zijn ingericht een inkomstenfiche 281.29 opstellen voor iedere verkrijger van inkomsten onderworpen aan de belastingregeling van de deeleconomie.
 
Deze schuldenaars moeten deze fiches aan de FOD Financiën overhandigen:
  • langs elektronische weg via Belcotax-on-web 
  • ten laatste op 28 februari van het jaar na het inkomstenjaar.
 Deze schuldenaars moeten eveneens aan de verkrijgers van de inkomsten een exemplaar van deze fiches overhandigen binnen dezelfde termijn (langs elektronische weg of op papier).