From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

FAQ prekadastrering plan

 • Wat verstaan we onder ‘PRECAD-besluiten’?

  Onder PRECAD-besluiten verstaan we:

  • Het Koninklijk Besluit (KB) en Ministerieel Besluit (MB) van 18 november 2013;
  • Het KB van 12 mei 2015 en MB van 11 mei 2015 dat respectievelijk het KB en het MB van 18 november 2013 wijzigt.
 • In welke gevallen moet ik een refertenummer voor het plan aanvragen?

  U moet een refertenummer voor het plan vermelden in iedere akte die of ieder document dat:

  • u voor overschrijving of hypothecaire inschrijving aanbiedt (Art. 141 van de Hypotheekwet)
   en
  • betrekking heeft op een deel van een perceel of een te creëren perceel
   of
  • u in het kader van artikel 26 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten aanbiedt

  De voorafgaande neerlegging van een plan is verplicht bij:

  • Een verdeling van een perceel;
  • Een verkaveling;
  • Een grenswijziging tussen percelen op te nemen op het kadastraal percelenplan;
  • Een perceel te creëren op het openbaar domein;
  • De creatie van privatieve loten in een gebouw;
  • De onteigening van een deel van een goed;
  • Een ruilverkaveling;
  • Een opstalrecht op een deel van een perceel;
  • Een erfpacht op een deel van een perceel;
  • Een authentieke huurovereenkomst voor een deel van een goed;
  • Een hypothecaire kredietakte (inclusief de omzetting van een hypothecair mandaat) op een deel van een kadastraal perceel;
  • Een schuldoverdracht voor een deel van een perceel;
  • Verzaking recht van natrekking voor een deel van een perceel;
  • De vermelding van het refertenummer van het plan in het kader van artikel 26 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten;
  • Enz.

  U moet geen refertenummer voor het plan vermelden in de volgende gevallen (tenzij aangeboden in het kader van artikel 26 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten):

  • Een volledig perceel;
  • Een onverdeeldheid op een volledig perceel;
  • Een zakelijk recht op een volledig perceel;
  • Een groep van volledige percelen;
  • Een ondergrond;
  • Een plan dat al een refertenummer ontvangen heeft;
  • Een erfdienstbaarheid;
  • Enz.
 • Zijn de PRECAD-besluiten van toepassing op onderhandse akten?

  Nee, de PRECAD-besluiten van 18 november 2013 zijn niet van toepassing op onderhandse akten omdat die niet overgeschreven worden op de hypotheken.

  U kunt wel het afbakeningsplan aanbieden om een refertenummer voor het plan te laten afleveren.

 • Wat is een afbakeningsplan?

  Een afbakeningsplan is een plan dat de grenzen van een onroerend goed vastlegt. Dat kan een opmetingsplan zijn, een verdelingsplan, een bouwplan …

 • Wat moet het plan afbakenen?

  Het plan moet het voorwerp van de akte afbakenen en vastleggingspunten bevatten.

 • Wie mag het afbakeningsplan opmaken?

  De PRECAD-besluiten bepalen niet wie het afbakeningsplan mag opmaken.

 • In welk formaat moet ik het afbakeningsplan overmaken?

  U maakt het afbakeningsplan over in pdf-formaat.

 • Wie kan een refertenummer voor een plan aanvragen?

  Iedereen kan een refertenummer voor een plan aanvragen (landmeter, notaris, burger, architect, openbare administratie …). Het afbakeningsplan moet wel aan de normen van het Ministerieel Besluit voldoen.

  We bevelen aan dat de aanvrager de auteur van het afbakeningsplan is. Dat is eenvoudiger bij eventuele problemen met het plan.

 • Kan ik gelijktijdig een refertenummer voor het plan en een gereserveerde perceelsidentificatie aanvragen?

  Ja. In dat geval moet de aanvraag de volgende documenten bevatten:

  • het plan;
  • het tekstbestand;
  • het aanvraagformulier voor een gereserveerde perceelsidentificatie (landmeters/notarissen).
 • Moet ik betalen voor de aanvraag van een refertenummer voor een plan?

  Nee, de aanvraag van een refertenummer voor een plan is volledig gratis.

 • Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

  Dat is niet gepreciseerd maar u moet rekening houden met een antwoordtermijn van maximum 20 kalenderdagen en een mogelijke weigering van het plan als de normen niet gerespecteerd worden.

  Opgepast: bij een wijziging van het plan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 • Wat moet een aanvraag van een refertenummer bevatten?

  Als voorwerp van de mail vermeldt u: Aanvraag refertenummer – [Gemeente of kadastrale afdeling]

  In de inhoud van de mail vermeldt u:

  • De kadastrale afdeling en het (de) perceelnummer(s) van het plan;
  • In voorkomend geval het lotnummer;
  • De gegevens van de aanvrager.

  U voegt vervolgens het plan, in pdf-formaat, en in voorkomend geval het aanvraagformulier voor een gereserveerde perceelsidentificatie (landmeters/notarissen) aan de aanvraag van het refertenummer toe.

  Als het plan een perceel afbakent, voegt u ook het coördinatenbestand van de hoekpunten als txt-bestand aan de aanvraag toe. Het txt-bestand is niet verplicht voor een plan dat de privatieve entiteiten in het kader van de artikelen 577-2 en 5577-3 van het Burgerlijk Wetboek afbakent.

  Opmerking:

  Om de behandeling van de aanvragen te vereenvoudigen, vragen we u om één aanvraag per plan in te dienen.

 • Waar vraag ik een refertenummer voor een plan aan?

  U dient de aanvraag voor een refertenummer per mail in bij de dienst Plan van de provincie waarin het goed gelegen is.

  Provincie

  E-mail

  Telefoon

  Antwerpen

  meow.dienst.plan.antw@minfin.fed.be

  0257/55260

  Vlaams-Brabant

  meow.dienst.plan.vl-brab@minfin.fed.be

  0257/70200

  Waals-Brabant

  meow.service.plan.brab.wal@minfin.fed.be

  0257/70190

  Brussel (fr)

  meow.service.plan.brux@minfin.fed.be

  0257/70190

  Brussel (nl)

  meow.dienst.plan.brus@minfin.fed.be

  0257/70190

  West-Vlaanderen

  meow.dienst.plan.w-vl@minfin.fed.be

  0257/82320

  Oost-Vlaanderen

  meow.dienst.plan.o-vl@minfin.fed.be

  0257/73010

  Henegouwen

  meow.service.plan.hainaut@minfin.fed.be

  0257/51460

  Luik

  meow.service.plan.liege@minfin.fed.be

  0257/55676

  Limburg

  meow.dienst.plan.limburg@minfin.fed.be

  0257/61890

  Luxemburg

  meow.service.plan.lux@minfin.fed.be

  0257/40120

  Namen

  meow.service.plan.namur@minfin.fed.be

  0257/80430

  Opmerkingen:

  • De vroegere provincie Brabant is nu opgesplitst in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Als het goed zich uitstrekt over meerdere provincies, dient u de aanvraag in bij iedere betrokken provincie.
  • Voor de goederen die liggen in de ambtsgebieden van de Antenne Mutaties 234 Leuven (Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Zoutleeuw) en de Antenne Mutaties 235 Leuven (Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Rotselaar, Tielt-Winge, Tremelo) dient u uw aanvraag in bij de dienst Plan van Limburg: meow.dienst.plan.limburg@minfin.fed.be.
 • Hoe langt duurt het voor het refertenummer van het plan afgeleverd wordt?

  Als het plan aan de normen beantwoordt, wordt het refertenummer van het plan meegedeeld binnen de 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag door de bevoegde dienst.

  Als het plan niet aan de normen beantwoordt, wordt u op de hoogte gebracht van de motivatie van de weigering. Nadat u het plan aan de normen aangepast hebt, begint de termijn van 20 kalenderdagen opnieuw te lopen.

 • Kan ik een refertenummer aanvragen voor een plan dat buiten het toepassingsgebied van het PRECAD-KB ligt?

  Ja. Ieder plan dat aan de normen voldoet, kunt u bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen neerleggen en kan een refertenummer krijgen.

 • Welke sancties zijn er als ik het PRECAD-KB niet naleef?

  Als u de normen niet respecteert, kan er geen refertenummer voor het plan toegekend worden.

  Als u het refertenummer van het plan niet in de akte vermeldt, kan het kantoor Rechtszekerheid de overschrijving van de akte weigeren.

 • Volstaat het refertenummer van het plan of moet ik het plan nog aan de akte toevoegen?

  Het volstaat om het refertenummer van het plan in de akte te vermelden.

  Zie hierover ook de artikelen 47 en 62 van de Wet van 21 december 2013 over diverse fiscale en financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad 31 december 2013) hieronder weergegeven.

  Art. 47. In artikel 26 van hetzelfde Wetboek (Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten) vervangen bij de wet van 12 juli 1960 en gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1963 en 14 januari 2013, wordt het laatste lid vervangen als volgt
  ‘De in het eerste lid bedoelde verplichting is niet van toepassing:
  1°[…];
  2° in geval van aanhechting of van neerlegging van een plan dat is opgenomen in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, op voorwaarde dat de akte, of een door de partijen of de instrumenterende ambtenaar, in hun naam, ondertekende verklaring onderaan de akte, verwijst naar deze opname met vermelding van het refertenummer van het plan en bevestigt dat het plan nadien niet is gewijzigd.’

  Art.62. In artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wetten van 8 juli 1924,30 juni 1994 en 6 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1°[…]
  2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

  ‘De plannen die ingevolge aanhechting of neerlegging deel uitmaken van de in het eerste lid vermelde akten, worden zonder aanbieding ervan geacht tegelijk met die akten te zijn overgeschreven, op voorwaarde dat in een verklaring in de akte of in een ondertekende verklaring onderaan de akte, de partijen of de instrumenterende ambtenaar in hun naam:
  1° er de overschrijving van vragen in toepassing van de onderhavige bepaling;
  2° bevestigen dat ze opgenomen zijn in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, zonder nadien te zijn gewijzigd;
  3° de referte ervan in deze databank vermelden.’

 • Kan ik een refertenummer voor het plan ontvangen zonder voorafgaande neerlegging van het plan?

  Nee, u kunt geen refertenummer voor het plan ontvangen zonder voorafgaande neerlegging van het plan.

  Als het plan in orde is, ontvangt u het refertenummer voor het plan binnen de 20 kalenderdagen na ontvangst van het plan door de bevoegde dienst.

 • Is het txt-bestand nog nodig als al de coördinaten zich al op het plan bevinden?

  Ja. Voor alle neergelegde plannen moet u een coördinatenbestand van de hoekpunten toevoegen (als tekstbestand), zelfs als het Lambert-coördinaten zijn.

  Voor privatieve entiteiten in het kader van de artikelen 577-2 en 577-3 van het Burgerlijk Wetboek (appartementsgebouwen) is het txt-bestand niet vereist.

 • Kan ik een refertenummer aanvragen voor een plan in de ontwerpfase?

  Nee, de versie van het neer te leggen plan moet de definitieve versie zijn. De aanvraag van een refertenummer voor een plan dient namelijk om het plan in de akte te vermelden of om in de akte naar het plan te verwijzen.

 • Kan ik een refertenummer aanvragen voor een oud plan?

  Ja, als dat plan aan de normen van het Ministerieel Besluit van 18 november 2013 beantwoordt.

 • Als het voorwerp van de akte wijzigt, moet ik dan een nieuw plan opmaken?

  Ja, als het voorwerp van de akte wijzigt, moet u een nieuwe aanvraag voor een refertenummer met een nieuw plan indienen. Het voorwerp van de akte moet namelijk overeenstemmen met het op het plan weergegeven goed.

 • Mag ik het plan wijzigen nadat het een refertenummer gekregen heeft?

  Volgens artikel 2 §1 van het PRECAD-KB zijn alleen de volgende drie wijzigingen mogelijk:

  • De toevoeging van het refertenummer van het plan;
  • De toevoeging van de gereserveerde perceelsidentificaties (tweede luik van het besluit);
  • De handtekening van de partijen.

  Als u andere wijzigingen aanbrengt, moet u een nieuw refertenummer aanvragen.

 • Mag ik een refertenummer van een plan in meerdere akten vermelden?

  Ja. U kunt hetzelfde refertenummer van een plan in verschillende akten gebruiken.

 • Wat als een refertenummer voor een plan aangevraagd wordt en de verkoop uiteindelijk niet doorgaat of jaren later plaatsvindt?

  Het refertenummer van een plan heeft geen geldigheidsduur. U kunt het dus jaren later nog gebruiken als het plan het voorwerp van de akte nog afbakent. De administratie voert de mutatie pas uit (en werkt dus ook het kadastraal percelenplan pas bij) op het moment dat het plan in een geregistreerde akte vermeld wordt.

 • Wat met plannen die door een landmeter-ambtenaar opgemaakt zijn?

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • Ofwel ondertekent de auteur als onafhankelijke landmeter. In dat geval moet het LAN-nummer vermeld worden.
  • Ofwel ondertekent de auteur als landmeter in dienst van een openbare dienst. In dat geval moet het KAD-nummer vermeld worden.
 • Landmeter-ambtenaar – Hoe verkrijg ik een KAD-nummer?

  U stuurt uw aanvraag naar Support MEOW (support.meow@minfin.fed.be) en vermeldt de volgende gegevens:

  • Het nationaal nummer van de landmeter;
  • De voornaam en de naam van de landmeter;
  • Een attest dat hij landmeter is (of een diploma);
  • De openbare dienst waarvoor hij werkt;
  • Het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de openbare dienst;
  • Een attest waaruit blijkt dat hij op het ogenblik tewerkgesteld is bij de openbare dienst.
 • Verkoop van een deel van een perceel – Moet ik altijd het resterende deel opmeten?

  Als het restperceel eigendom van de eigenaar blijft, is het strikt genomen niet nodig dat restperceel op te meten.

  Als de eigenaar het restperceel later wil verkopen of als hij de exacte afbakening wil kennen, raden we aan om een plan op te maken van het geheel.

 • Verkoop van de rest van het perceel – Moet ik voorafgaandelijk een plan neerleggen?

  Als aan de rest van het perceel al een nieuw perceelnummer toegekend werd, is dat nummer voldoende.

  Als dat niet het geval is, moet u in de akte het refertenummer vermelden van een plan dat het voorwerp van de akte afbakent.

 • Verkaveling – Moet ik, bij de verkoop van een lot, het refertenummer van het afbakeningsplan van het lot in de akte vermelden?

  U vermeldt in de akte:

  • Ofwel het refertenummer van het verkavelingsplan als de grenzen van het voorwerp van de akte nog conform zijn.
  • Ofwel het refertenummer van het afbakeningsplan van het lot (nieuwe aanvraag van refertenummer).
 • Verkaveling – Moet ik het verkavelingsplan voorafgaandelijk neerleggen?

  Ja. In de verkavelingsakte moet u namelijk het refertenummer van het verkavelingsplan vermelden. Dat verkavelingsplan moet de omtrek, die uit een opmeting voortvloeit, en de verdeling van de loten bevatten. Het moet beantwoorden aan de normen die in het Ministerieel Besluit beschreven zijn.

 • Verkaveling – Wat te doen als bepaalde loten gewijzigd worden?

  Als door een gebeurtenis (bijvoorbeeld de aanleg van een straat) bepaalde loten gewijzigd worden, kunt u:

  • Ofwel een nieuw verkavelingsplan opmaken;
  • Ofwel een afbakeningsplan voor ieder lot opmaken. In dat geval moet het plan de opgemeten punten van de verkaveling bevatten;
  • Ofwel een afbakeningsplan van de gewijzigde loten opmaken. In dat geval moet het plan de opgemeten punten van de verkaveling bevatten.

   Voor de plannen moet u in ieder geval een nieuw refertenummer aanvragen.

 • Basisakte – Verkoop van een entiteit – Moet ik het refertenummer van het plan vermelden?

  Als de basisakte voor 1 februari 2014 verleden werd, hoeft u het refertenummer van een afbakeningsplan niet te vermelden als de entiteit conform is aan wat in de basisakte beschreven is.

  Als de basisakte op 1 februari 2014 of later verleden werd, moet in de eerste verkoopakte het refertenummer van een afbakeningsplan vermeld staan. Dat kan het refertenummer vermeld in de basisakte zijn als de afbakening van de verkochte privatieve entiteit nog steeds conform is.

 • Basisakte – Privatisering van een gemeenschappelijk deel (bijvoorbeeld een conciërgewoning) – Moet ik het refertenummer van een plan vermelden?

  Ja. In dat geval moet het afbakeningsplan minstens de entiteit die privatief wordt, bevatten (het voorwerp van de akte).

 • Wijzigende basisakte – Moet ik het refertenummer van een plan vermelden?

  Ja, als de grenzen van de privatieve entiteiten wijzigen.

 • Basisakte – Moet ik de omtreksmaten van de privatieve entiteiten aanduiden?

  Het afbakeningsplan van de privatieve entiteiten moet minstens de maten van de grenzen van die entiteiten bevatten. Ook de oppervlakten van de entiteiten moeten op het afbakeningsplan vermeld worden.

 • Andere vragen?

  Bij andere vragen neemt u contact op met Support MEOW (support.meow@minfin.fed.be).